A picture

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 103
TÝŽDEŇ: 491
CELKOM: 153772

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

§145/1995 V. ČASŤ (od 1. 7. 2016)

STAVEBNÁ SPRÁVA – Správne poplatky

 

 

 

Položka 59

a)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 

1.

pre fyzickú osobu .....

40 eur

 

2.

pre právnickú osobu .....

100 eur

b)

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .....

20 eur


Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

 

 

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)

na stavby na bývanie

 

1.

na stavbu rodinného domu .....

50 eur

 

2.

na stavbu bytového domu .....

200 eur

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.....

25 eur

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m.....

50 eur

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

 35 eur

 

2.

bytových domov .....

 100 eur

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

 30 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

 30 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

 30 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

 30 eur

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

 50 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

 50 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

 50 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

 50 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

50 eur

f)

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) .....

20 eur

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane .....

100 eur

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....

200 eur

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....

400 eur

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....

600 eur

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....

800 eur

 

nad 10 000 000 eur .....

1 000 eur

h)

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby .....

50 eur

i)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .....

60 eur

j)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .....

150 eur


Oslobodenie 
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Poznámky 
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]. 
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení§ 117120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Položka 60a

a)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 

1.

právnickú osobu .....

100 eur

 

2.

fyzickú osobu .....

30 eur

b)

Žiadosť o zmenu doby trvania .....

 

1.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .....

60 eur

 

2.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .....

150 eur

c)

Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....

 

1.

právnickú osobu .....

50 eur

 

2.

fyzickú osobu .....

20 eur

d)

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 .....

30 eur

e)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 

1.

právnickú osobu .....

30 eur

 

2.

fyzickú osobu .....

10 eur

f)

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia .....

80 eur

g)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby .....

10 eur

h)

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .....

30 eur

i)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby .....

 10 eur


Oslobodenie 
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

 

 

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby .....

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 

 

 

Položka 62

a)

Žiadosť o povolenie

 

1.

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 .....

30 eur

 

2.

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

 

 

 

právnickú osobu .....

50 eur

 

 

fyzickú osobu .....

20 eur

 

3.

terénnych úprav pre

 

 

 

právnickú osobu .....

100 eur

 

 

fyzickú osobu .....

20 eur

b)

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .....

100 eur

c)

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .....

20 eur


Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

 

 

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 

1.

rodinný dom .....

35 eur

 

2.

bytový dom .....

120 eur

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m.....

25 eur

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m.....

50 eur

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

25 eur

 

2.

bytových domov .....

50 eur

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

 20 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

 20 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

 20 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

20 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

20 eur

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

30 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

30 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

30 eur

 

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .....

20 eur

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane .....

60 eur

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....

120 eur

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....

250 eur

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....

400 eur

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....

530 eur

 

nad 10 000 000 eur .....

660 eur

h)

na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .....

50 eur


Oslobodenie 
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Poznámky 
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)]. 
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Položka 62b

a)

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) .....

6,50 eura

 

b)

Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) .....

9,50 eura

 

c)

Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a) .....

9,50 eura

 

d)

Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a) .....

6,50 eura

 

e)

Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a) .....

16,50 eura


Poznámka
Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.