Menu
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča

S čím Vám
môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

ZEMIANSKA OLČA je väčšia obec s 2 300 obyvateľmi, ležiaca v juhovýchodnom cípe Žitnoostrovskej roviny neďaleko Dunaja, medzi Komárnom a Dunajskou Stredou. Leží v nadmorskej výške 113 m..
Zobraziť viac o obci →

Návrh VZN - poskytnutí nenávratných príspevkov

N Á V R H
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemianska Olča
č. …………..
o poskytnutí nenávratných príspevkov fyzickým osobám odkázaným na 24 hod. zdravotnú starostlivosť

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskej Olči v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :

§ 1
Úvodné ustanovenia

Obec Zemianska Olča môže podľa tohto nariadenia a v nadväznosti na schválený rozpočet obce na príslušný rok poskytnúť príspevky. Výška prostriedkov určených na príspevky v jednotlivých oblastiach v zmysle tohto VZN je určená v rozpočte obce v príslušných kapitolách.
VZN určuje podmienky poskytovania príspevkov na rozvoj miestnej kultúry, zachovanie kultúrnych pamiatok a pamätihodností, na podporu školstva, športu, zdravotníctva, humanitnej a charitatívnej činnosti a ostatných občianskych záujmových združení na území obce Zemianska Olča môže.
Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti sú zahrnuté v zozname kultúrnych pamiatok obce.

 

§ 2
Zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií

1. Informácie sa zverejňujú na úradnej tabuli obce Zemianska Olča.
2. Najneskôr šesťdesiat dní pred termínom uzávierky prijímania žiadostí sa zverejní informácia o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, ktorá obsahuje najmä :
a/ cieľovú oblasť,
b/ spôsob a miesto prijímania žiadosti a termín uzávierky.

§ 3
Postup žiadania o dotáciu

Obec môže poskytnúť príspevok na rozvoj a podporu, zdravotníctva, humanitnej činnosti, charitatívnej činnosti na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby pôsobiacej na území obce Zemianska Olča.

1. Žiadať o poskytnutie dotácie možno na základe podmienok a v lehotách zverejnených obcou písomnou formou.
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá v 2 vyhotoveniach.
3. Žiadosť sa doručuje :
a/ listom, pričom sa dátum doručenia sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky pošty
b/ osobne v podateľni obecného úradu.
4. Obsah žiadosti možno meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie žiadosti.
5. Žiadosť musí obsahovať :
– názov a účel poskytnutia príspevku
– presnú adresu žiadateľa,
– relevatné (jednoznančné lekárske odporúčanie odkazujúce na potrebu 24 hodinovej zdravotnej starostlivosti) preukázanie potreby 24 hodinovej osobnej, zdravotnej starostlivosti relevatným zdravotným personálom.

§ 4
Posudzovanie žiadosti

1. Žiadosti na poskytnutie príspevku zdravotne odkázaným osobám s trvalým pobytom na území obce, posudzujú jednotlivé komisie podľa jednotlivých priorít a potrieb obce, poprípadne obecné zastupiteľstvo. V prípade poskytnutia dotácie do výšky 500,- Eur môže rozhodnúť o poskytnutí dotácie aj sám starosta.

§ 5
Kritériá na poskytnutie príspevku

Pri posudzovaní žiadostí o príspevok z rozpočtu obce sa zohľadňujú najmä tieto základné kritériá :

Oblasť zdravotníctva, humanitnej a charitatívnej činnosti :
– na rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanom,
– zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky,
– potreba 24 hodinovej osobnej, zdravotnej starostlivosti relevatným zdravotným personálom

§ 6
Vyrozumenie o poskytnutí dotácie

1. Poskytnutie dotácie bezodkladne oznámi písomne žiadateľovi príslušný pracovník Obecného úradu.

§ 7
Zmluva o poskytnutí dotácie

1. Medzi obcou a žiadateľom sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce .
2. Zmluva obsahuje najmä :
a/ výšku dotácie a určenie termínu, do ktorého ju obec poukáže na účet žiadateľa,
b/ účel použitia dotácie,
c/ podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou a v súlade s účelom,
d/ povinnosť vrátiť obci poskytnutú dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá,
e/ povinnosť vyúčtovať obci nakladanie s poskytnutou dotáciou do 60 dní od splnenia účelu, na ktorý bola poskytnutá, najneskôr však do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka,
f/ sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok
g/ ďalšie dohodnuté podmienky.

§ 8
Použitie a zúčtovanie príspevku

1. Žiadateľ je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá.
2. Žiadateľ je povinný nakladať s dotáciou hospodárne a účelne v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve.
3. Dotáciu možno použiť do konca príslušného rozpočtového roka.
4. Žiadateľ, ktorý zúčtovanie nepredloží alebo použije dotáciu na iný účel ako bolo dohodnuté v zmluve, je povinný ju bezodkladne vrátiť obci najneskôr však do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka.
5. Starosta môže na žiadosť žiadateľa zmeniť termín zúčtovania dotácie.

§ 9
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Obci Zemianska Olča môže dňa ………………. a nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli obecného úradu.

__________________________
Gustáv Magyarics – starosta
Vyvesené na úradnú tabuľu a webovú stránku : 10.09.2015
Nadobúda účinnosť :

 

Zodpovedá:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Schválené dotácie Zemianska Olča

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:230
TÝŽDEŇ:1571
CELKOM:612690

mobilní aplikace V obraze mobilní aplikace V obraze